کمترین: 
1349
بیشترین: 
1370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1352
زمان: 
3/6 19:10
قیمت لیر ترکیه امروز 6 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 1352 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":1361},{"date":"1397/03/06 12:10","price":1364},{"date":"1397/03/06 13:00","price":1363},{"date":"1397/03/06 13:10","price":1362},{"date":"1397/03/06 13:20","price":1365},{"date":"1397/03/06 13:40","price":1367},{"date":"1397/03/06 13:50","price":1370},{"date":"1397/03/06 14:00","price":1368},{"date":"1397/03/06 14:10","price":1367},{"date":"1397/03/06 14:40","price":1366},{"date":"1397/03/06 14:50","price":1367},{"date":"1397/03/06 15:00","price":1368},{"date":"1397/03/06 15:20","price":1351},{"date":"1397/03/06 15:30","price":1350},{"date":"1397/03/06 15:40","price":1352},{"date":"1397/03/06 15:50","price":1351},{"date":"1397/03/06 16:10","price":1355},{"date":"1397/03/06 16:40","price":1352},{"date":"1397/03/06 16:50","price":1349},{"date":"1397/03/06 17:00","price":1350},{"date":"1397/03/06 17:10","price":1349},{"date":"1397/03/06 17:20","price":1350},{"date":"1397/03/06 17:30","price":1351},{"date":"1397/03/06 17:50","price":1350},{"date":"1397/03/06 18:00","price":1351},{"date":"1397/03/06 18:30","price":1353},{"date":"1397/03/06 19:10","price":1352}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399