کمترین: 
2.2052
بیشترین: 
2.2052
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2052
زمان: 
3/6 12:00
قیمت نفت کوره امروز 6 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 2.2052 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 12:00","price":2.2052}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398