کمترین: 
897800
بیشترین: 
906700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
906700
زمان: 
3/6 23:20
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 6 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 906700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 11:55","price":897800},{"date":"1397/03/06 12:05","price":898700},{"date":"1397/03/06 12:55","price":897800},{"date":"1397/03/06 13:20","price":900900},{"date":"1397/03/06 13:45","price":903100},{"date":"1397/03/06 13:55","price":900900},{"date":"1397/03/06 14:55","price":901800},{"date":"1397/03/06 15:15","price":900900},{"date":"1397/03/06 15:25","price":902300},{"date":"1397/03/06 15:55","price":903100},{"date":"1397/03/06 16:10","price":905400},{"date":"1397/03/06 16:35","price":903100},{"date":"1397/03/06 16:45","price":900900},{"date":"1397/03/06 17:15","price":901800},{"date":"1397/03/06 17:45","price":900900},{"date":"1397/03/06 17:55","price":902300},{"date":"1397/03/06 18:25","price":903100},{"date":"1397/03/06 19:10","price":902300},{"date":"1397/03/06 19:50","price":903100},{"date":"1397/03/06 19:55","price":902300},{"date":"1397/03/06 20:25","price":903100},{"date":"1397/03/06 22:45","price":904000},{"date":"1397/03/06 23:05","price":905400},{"date":"1397/03/06 23:20","price":906700}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398