کمترین: 
859700
بیشترین: 
873300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
862300
زمان: 
3/6 22:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 6 خرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 862300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 11:55","price":868300},{"date":"1397/03/06 12:05","price":869100},{"date":"1397/03/06 12:55","price":868700},{"date":"1397/03/06 13:05","price":868300},{"date":"1397/03/06 13:20","price":871300},{"date":"1397/03/06 13:45","price":873300},{"date":"1397/03/06 13:55","price":872200},{"date":"1397/03/06 14:05","price":871300},{"date":"1397/03/06 14:55","price":871700},{"date":"1397/03/06 15:05","price":863100},{"date":"1397/03/06 15:15","price":861000},{"date":"1397/03/06 15:35","price":861900},{"date":"1397/03/06 15:45","price":861200},{"date":"1397/03/06 15:55","price":861600},{"date":"1397/03/06 16:05","price":862300},{"date":"1397/03/06 16:10","price":863800},{"date":"1397/03/06 16:35","price":862100},{"date":"1397/03/06 16:45","price":859900},{"date":"1397/03/06 16:55","price":860100},{"date":"1397/03/06 17:05","price":859700},{"date":"1397/03/06 17:15","price":860600},{"date":"1397/03/06 17:25","price":860800},{"date":"1397/03/06 17:45","price":860100},{"date":"1397/03/06 17:55","price":861000},{"date":"1397/03/06 18:05","price":861200},{"date":"1397/03/06 18:25","price":862300},{"date":"1397/03/06 18:35","price":862500},{"date":"1397/03/06 19:10","price":862100},{"date":"1397/03/06 19:40","price":861600},{"date":"1397/03/06 19:50","price":862500},{"date":"1397/03/06 19:55","price":861600},{"date":"1397/03/06 20:25","price":862100},{"date":"1397/03/06 20:35","price":862700},{"date":"1397/03/06 22:45","price":862300}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398