کمترین: 
862500
بیشترین: 
876100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
865000
زمان: 
3/6 22:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 6 خرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 6 خرداد 1397 , 865000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/06 11:55","price":871000},{"date":"1397/03/06 12:05","price":871800},{"date":"1397/03/06 12:55","price":871400},{"date":"1397/03/06 13:05","price":871000},{"date":"1397/03/06 13:20","price":874000},{"date":"1397/03/06 13:45","price":876100},{"date":"1397/03/06 13:55","price":875000},{"date":"1397/03/06 14:05","price":874000},{"date":"1397/03/06 14:55","price":874400},{"date":"1397/03/06 15:05","price":865900},{"date":"1397/03/06 15:15","price":863700},{"date":"1397/03/06 15:35","price":864600},{"date":"1397/03/06 15:45","price":864000},{"date":"1397/03/06 15:55","price":864400},{"date":"1397/03/06 16:05","price":865000},{"date":"1397/03/06 16:10","price":866500},{"date":"1397/03/06 16:35","price":864800},{"date":"1397/03/06 16:45","price":862600},{"date":"1397/03/06 16:55","price":862900},{"date":"1397/03/06 17:05","price":862500},{"date":"1397/03/06 17:15","price":863300},{"date":"1397/03/06 17:25","price":863500},{"date":"1397/03/06 17:45","price":862900},{"date":"1397/03/06 17:55","price":863700},{"date":"1397/03/06 18:05","price":864000},{"date":"1397/03/06 18:25","price":865000},{"date":"1397/03/06 18:35","price":865200},{"date":"1397/03/06 19:10","price":864800},{"date":"1397/03/06 19:40","price":864400},{"date":"1397/03/06 19:50","price":865200},{"date":"1397/03/06 19:55","price":864400},{"date":"1397/03/06 20:25","price":864800},{"date":"1397/03/06 20:35","price":865400},{"date":"1397/03/06 22:45","price":865000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398