کمترین: 
2022000
بیشترین: 
2031000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2031000
زمان: 
3/5 17:12
قیمت سکه امامی امروز 5 خرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 2031000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 12:30","price":2026000},{"date":"1397/03/05 12:36","price":2024000},{"date":"1397/03/05 12:48","price":2026000},{"date":"1397/03/05 13:48","price":2028000},{"date":"1397/03/05 14:18","price":2025000},{"date":"1397/03/05 14:24","price":2022000},{"date":"1397/03/05 14:30","price":2022500},{"date":"1397/03/05 14:42","price":2023500},{"date":"1397/03/05 15:06","price":2026000},{"date":"1397/03/05 16:36","price":2027000},{"date":"1397/03/05 16:48","price":2028000},{"date":"1397/03/05 17:06","price":2029500},{"date":"1397/03/05 17:12","price":2031000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398