کمترین: 
893400
بیشترین: 
896500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
896500
زمان: 
3/5 17:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 5 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 896500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 12:25","price":894300},{"date":"1397/03/05 12:35","price":893400},{"date":"1397/03/05 12:45","price":894300},{"date":"1397/03/05 13:45","price":895200},{"date":"1397/03/05 14:20","price":893400},{"date":"1397/03/05 15:00","price":894300},{"date":"1397/03/05 16:35","price":895200},{"date":"1397/03/05 17:05","price":896500}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398