کمترین: 
991
بیشترین: 
1002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1001
زمان: 
3/5 19:30
قیمت کرون دانمارک امروز 5 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 1001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":1002},{"date":"1397/03/05 12:00","price":996},{"date":"1397/03/05 12:30","price":991},{"date":"1397/03/05 12:50","price":998},{"date":"1397/03/05 13:50","price":999},{"date":"1397/03/05 14:20","price":996},{"date":"1397/03/05 14:50","price":997},{"date":"1397/03/05 15:00","price":998},{"date":"1397/03/05 16:50","price":999},{"date":"1397/03/05 17:20","price":1001},{"date":"1397/03/05 19:10","price":1000},{"date":"1397/03/05 19:30","price":1001}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398