کمترین: 
16399
بیشترین: 
16559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16559
زمان: 
3/5 17:20
قیمت ریال عمان امروز 5 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 16559 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":16479},{"date":"1397/03/05 12:30","price":16399},{"date":"1397/03/05 12:50","price":16518},{"date":"1397/03/05 13:50","price":16536},{"date":"1397/03/05 14:20","price":16487},{"date":"1397/03/05 14:40","price":16479},{"date":"1397/03/05 14:50","price":16497},{"date":"1397/03/05 15:00","price":16518},{"date":"1397/03/05 16:50","price":16526},{"date":"1397/03/05 17:00","price":16536},{"date":"1397/03/05 17:10","price":16546},{"date":"1397/03/05 17:20","price":16559}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398