کمترین: 
21044
بیشترین: 
21250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21250
زمان: 
3/5 19:30
قیمت دینار کویت امروز 5 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 21250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 10:20","price":21154},{"date":"1397/03/05 12:00","price":21147},{"date":"1397/03/05 12:30","price":21044},{"date":"1397/03/05 12:50","price":21197},{"date":"1397/03/05 13:50","price":21220},{"date":"1397/03/05 14:20","price":21157},{"date":"1397/03/05 14:40","price":21147},{"date":"1397/03/05 14:50","price":21171},{"date":"1397/03/05 15:00","price":21197},{"date":"1397/03/05 16:50","price":21207},{"date":"1397/03/05 17:00","price":21220},{"date":"1397/03/05 17:20","price":21250},{"date":"1397/03/05 19:10","price":21099},{"date":"1397/03/05 19:30","price":21250}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398