کمترین: 
11198.9
بیشترین: 
11198.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11198.9
زمان: 
3/5 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 5 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 خرداد 1397 , 11198.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 09:20","price":11198.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398