کمترین: 
67.48
بیشترین: 
67.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.48
زمان: 
3/5 02:00
قیمت نفت سبک امروز 5 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 67.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:32","price":67.68},{"date":"1397/03/05 01:00","price":67.56},{"date":"1397/03/05 02:00","price":67.48}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398