کمترین: 
857600
بیشترین: 
866900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
866900
زمان: 
3/5 17:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 5 خرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 866900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:15","price":862600},{"date":"1397/03/05 00:35","price":862700},{"date":"1397/03/05 01:35","price":862600},{"date":"1397/03/05 01:45","price":862700},{"date":"1397/03/05 12:25","price":858500},{"date":"1397/03/05 12:35","price":857600},{"date":"1397/03/05 12:45","price":864800},{"date":"1397/03/05 13:45","price":865700},{"date":"1397/03/05 14:20","price":863100},{"date":"1397/03/05 14:35","price":862700},{"date":"1397/03/05 14:45","price":863700},{"date":"1397/03/05 15:00","price":864800},{"date":"1397/03/05 16:35","price":865200},{"date":"1397/03/05 16:45","price":865700},{"date":"1397/03/05 17:05","price":866300},{"date":"1397/03/05 17:10","price":866900}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398