کمترین: 
860300
بیشترین: 
869700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
869700
زمان: 
3/5 17:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 5 خرداد 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 869700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:15","price":865300},{"date":"1397/03/05 00:35","price":865500},{"date":"1397/03/05 00:45","price":865400},{"date":"1397/03/05 01:35","price":865300},{"date":"1397/03/05 01:45","price":865400},{"date":"1397/03/05 12:25","price":861200},{"date":"1397/03/05 12:35","price":860300},{"date":"1397/03/05 12:45","price":867500},{"date":"1397/03/05 13:45","price":868400},{"date":"1397/03/05 14:20","price":865900},{"date":"1397/03/05 14:35","price":865400},{"date":"1397/03/05 14:45","price":866400},{"date":"1397/03/05 15:00","price":867500},{"date":"1397/03/05 16:35","price":867900},{"date":"1397/03/05 16:45","price":868400},{"date":"1397/03/05 17:05","price":869000},{"date":"1397/03/05 17:10","price":869700}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398