کمترین: 
2.204
بیشترین: 
2.2107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.204
زمان: 
3/5 02:00
قیمت نفت کوره امروز 5 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 خرداد 1397 , 2.204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/05 00:08","price":2.2107},{"date":"1397/03/05 00:32","price":2.2095},{"date":"1397/03/05 01:00","price":2.2062},{"date":"1397/03/05 01:32","price":2.2067},{"date":"1397/03/05 02:00","price":2.204}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398