کمترین: 
1593
بیشترین: 
1599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1598
زمان: 
3/4 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 1598 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":1598},{"date":"1397/03/04 10:50","price":1599},{"date":"1397/03/04 11:30","price":1598},{"date":"1397/03/04 11:50","price":1597},{"date":"1397/03/04 12:00","price":1598},{"date":"1397/03/04 12:20","price":1597},{"date":"1397/03/04 12:30","price":1598},{"date":"1397/03/04 12:50","price":1597},{"date":"1397/03/04 15:30","price":1594},{"date":"1397/03/04 15:40","price":1595},{"date":"1397/03/04 16:00","price":1594},{"date":"1397/03/04 16:10","price":1595},{"date":"1397/03/04 16:50","price":1596},{"date":"1397/03/04 17:20","price":1597},{"date":"1397/03/04 17:30","price":1596},{"date":"1397/03/04 17:40","price":1594},{"date":"1397/03/04 17:50","price":1593},{"date":"1397/03/04 18:10","price":1594},{"date":"1397/03/04 18:20","price":1596},{"date":"1397/03/04 18:30","price":1597},{"date":"1397/03/04 18:40","price":1598},{"date":"1397/03/04 19:00","price":1597},{"date":"1397/03/04 19:10","price":1598},{"date":"1397/03/04 19:20","price":1597},{"date":"1397/03/04 19:30","price":1598},{"date":"1397/03/04 20:10","price":1597},{"date":"1397/03/04 20:20","price":1598}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398