کمترین: 
16664
بیشترین: 
16740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16722
زمان: 
3/4 20:20
قیمت دینار بحرین امروز 4 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 خرداد 1397 , 16722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":16731},{"date":"1397/03/04 10:30","price":16727},{"date":"1397/03/04 10:40","price":16729},{"date":"1397/03/04 10:50","price":16737},{"date":"1397/03/04 11:00","price":16740},{"date":"1397/03/04 11:10","price":16735},{"date":"1397/03/04 11:20","price":16733},{"date":"1397/03/04 11:30","price":16731},{"date":"1397/03/04 11:40","price":16723},{"date":"1397/03/04 11:50","price":16720},{"date":"1397/03/04 12:00","price":16725},{"date":"1397/03/04 12:20","price":16718},{"date":"1397/03/04 12:30","price":16723},{"date":"1397/03/04 12:50","price":16720},{"date":"1397/03/04 13:00","price":16714},{"date":"1397/03/04 15:30","price":16683},{"date":"1397/03/04 15:40","price":16688},{"date":"1397/03/04 16:00","price":16683},{"date":"1397/03/04 16:10","price":16691},{"date":"1397/03/04 16:20","price":16699},{"date":"1397/03/04 16:30","price":16691},{"date":"1397/03/04 16:50","price":16709},{"date":"1397/03/04 17:00","price":16707},{"date":"1397/03/04 17:20","price":16717},{"date":"1397/03/04 17:30","price":16712},{"date":"1397/03/04 17:40","price":16678},{"date":"1397/03/04 17:50","price":16667},{"date":"1397/03/04 18:00","price":16664},{"date":"1397/03/04 18:10","price":16675},{"date":"1397/03/04 18:20","price":16701},{"date":"1397/03/04 18:30","price":16714},{"date":"1397/03/04 18:40","price":16720},{"date":"1397/03/04 19:00","price":16714},{"date":"1397/03/04 19:10","price":16725},{"date":"1397/03/04 19:20","price":16712},{"date":"1397/03/04 19:30","price":16720},{"date":"1397/03/04 19:40","price":16722},{"date":"1397/03/04 19:50","price":16725},{"date":"1397/03/04 20:00","price":16722},{"date":"1397/03/04 20:10","price":16717},{"date":"1397/03/04 20:20","price":16722}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398