کمترین: 
16404
بیشترین: 
16475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16456
زمان: 
3/4 20:20
قیمت ریال عمان امروز 4 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 خرداد 1397 , 16456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":16466},{"date":"1397/03/04 10:30","price":16463},{"date":"1397/03/04 10:40","price":16466},{"date":"1397/03/04 10:50","price":16475},{"date":"1397/03/04 11:00","price":16473},{"date":"1397/03/04 11:10","price":16467},{"date":"1397/03/04 11:30","price":16465},{"date":"1397/03/04 11:40","price":16457},{"date":"1397/03/04 11:50","price":16455},{"date":"1397/03/04 12:00","price":16457},{"date":"1397/03/04 12:10","price":16460},{"date":"1397/03/04 12:20","price":16452},{"date":"1397/03/04 12:30","price":16457},{"date":"1397/03/04 12:50","price":16452},{"date":"1397/03/04 13:00","price":16449},{"date":"1397/03/04 15:30","price":16422},{"date":"1397/03/04 15:40","price":16425},{"date":"1397/03/04 16:00","price":16422},{"date":"1397/03/04 16:10","price":16430},{"date":"1397/03/04 16:20","price":16433},{"date":"1397/03/04 16:30","price":16427},{"date":"1397/03/04 16:50","price":16443},{"date":"1397/03/04 17:00","price":16440},{"date":"1397/03/04 17:20","price":16453},{"date":"1397/03/04 17:30","price":16440},{"date":"1397/03/04 17:40","price":16414},{"date":"1397/03/04 17:50","price":16404},{"date":"1397/03/04 18:10","price":16420},{"date":"1397/03/04 18:20","price":16438},{"date":"1397/03/04 18:30","price":16453},{"date":"1397/03/04 18:40","price":16458},{"date":"1397/03/04 19:00","price":16448},{"date":"1397/03/04 19:10","price":16461},{"date":"1397/03/04 19:20","price":16446},{"date":"1397/03/04 19:30","price":16456},{"date":"1397/03/04 19:40","price":16458},{"date":"1397/03/04 19:50","price":16464},{"date":"1397/03/04 20:00","price":16458},{"date":"1397/03/04 20:10","price":16453},{"date":"1397/03/04 20:20","price":16456}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398