کمترین: 
21058
بیشترین: 
21148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21128
زمان: 
3/4 20:20
قیمت دینار کویت امروز 4 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 21128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":21134},{"date":"1397/03/04 10:30","price":21131},{"date":"1397/03/04 10:40","price":21134},{"date":"1397/03/04 10:50","price":21148},{"date":"1397/03/04 11:10","price":21138},{"date":"1397/03/04 11:30","price":21134},{"date":"1397/03/04 11:40","price":21124},{"date":"1397/03/04 11:50","price":21121},{"date":"1397/03/04 12:00","price":21124},{"date":"1397/03/04 12:10","price":21128},{"date":"1397/03/04 12:20","price":21118},{"date":"1397/03/04 12:30","price":21124},{"date":"1397/03/04 12:50","price":21118},{"date":"1397/03/04 13:00","price":21114},{"date":"1397/03/04 15:30","price":21081},{"date":"1397/03/04 15:40","price":21088},{"date":"1397/03/04 16:00","price":21078},{"date":"1397/03/04 16:10","price":21091},{"date":"1397/03/04 16:20","price":21095},{"date":"1397/03/04 16:30","price":21088},{"date":"1397/03/04 16:50","price":21108},{"date":"1397/03/04 17:20","price":21121},{"date":"1397/03/04 17:30","price":21108},{"date":"1397/03/04 17:40","price":21071},{"date":"1397/03/04 17:50","price":21058},{"date":"1397/03/04 18:10","price":21071},{"date":"1397/03/04 18:20","price":21101},{"date":"1397/03/04 18:30","price":21118},{"date":"1397/03/04 18:40","price":21124},{"date":"1397/03/04 19:00","price":21118},{"date":"1397/03/04 19:10","price":21131},{"date":"1397/03/04 19:20","price":21111},{"date":"1397/03/04 19:30","price":21124},{"date":"1397/03/04 19:40","price":21131},{"date":"1397/03/04 20:00","price":21128},{"date":"1397/03/04 20:10","price":21121},{"date":"1397/03/04 20:20","price":21128}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398