کمترین: 
6390
بیشترین: 
6417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6411
زمان: 
3/4 20:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 6411 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":6414},{"date":"1397/03/04 10:30","price":6412},{"date":"1397/03/04 10:40","price":6413},{"date":"1397/03/04 10:50","price":6416},{"date":"1397/03/04 11:00","price":6417},{"date":"1397/03/04 11:10","price":6415},{"date":"1397/03/04 11:20","price":6414},{"date":"1397/03/04 11:30","price":6413},{"date":"1397/03/04 11:40","price":6409},{"date":"1397/03/04 11:50","price":6410},{"date":"1397/03/04 12:00","price":6411},{"date":"1397/03/04 12:20","price":6408},{"date":"1397/03/04 12:30","price":6410},{"date":"1397/03/04 12:50","price":6409},{"date":"1397/03/04 13:00","price":6407},{"date":"1397/03/04 15:30","price":6396},{"date":"1397/03/04 15:40","price":6398},{"date":"1397/03/04 16:00","price":6396},{"date":"1397/03/04 16:10","price":6399},{"date":"1397/03/04 16:20","price":6401},{"date":"1397/03/04 16:30","price":6399},{"date":"1397/03/04 16:50","price":6405},{"date":"1397/03/04 17:20","price":6409},{"date":"1397/03/04 17:30","price":6407},{"date":"1397/03/04 17:40","price":6394},{"date":"1397/03/04 17:50","price":6390},{"date":"1397/03/04 18:10","price":6393},{"date":"1397/03/04 18:20","price":6403},{"date":"1397/03/04 18:30","price":6408},{"date":"1397/03/04 18:40","price":6410},{"date":"1397/03/04 19:00","price":6408},{"date":"1397/03/04 19:10","price":6412},{"date":"1397/03/04 19:20","price":6407},{"date":"1397/03/04 19:30","price":6410},{"date":"1397/03/04 19:40","price":6411},{"date":"1397/03/04 20:10","price":6409},{"date":"1397/03/04 20:20","price":6411}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398