کمترین: 
4917
بیشترین: 
4938
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4933
زمان: 
3/4 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 4 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 خرداد 1397 , 4933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":4936},{"date":"1397/03/04 10:30","price":4934},{"date":"1397/03/04 10:40","price":4935},{"date":"1397/03/04 10:50","price":4937},{"date":"1397/03/04 11:00","price":4938},{"date":"1397/03/04 11:10","price":4936},{"date":"1397/03/04 11:30","price":4935},{"date":"1397/03/04 11:40","price":4933},{"date":"1397/03/04 11:50","price":4932},{"date":"1397/03/04 12:00","price":4933},{"date":"1397/03/04 12:20","price":4931},{"date":"1397/03/04 12:30","price":4933},{"date":"1397/03/04 12:50","price":4932},{"date":"1397/03/04 13:00","price":4930},{"date":"1397/03/04 15:30","price":4922},{"date":"1397/03/04 15:40","price":4923},{"date":"1397/03/04 16:00","price":4922},{"date":"1397/03/04 16:10","price":4924},{"date":"1397/03/04 16:20","price":4926},{"date":"1397/03/04 16:30","price":4924},{"date":"1397/03/04 16:50","price":4929},{"date":"1397/03/04 17:20","price":4932},{"date":"1397/03/04 17:30","price":4930},{"date":"1397/03/04 17:40","price":4920},{"date":"1397/03/04 17:50","price":4917},{"date":"1397/03/04 18:10","price":4919},{"date":"1397/03/04 18:20","price":4927},{"date":"1397/03/04 18:30","price":4931},{"date":"1397/03/04 18:40","price":4933},{"date":"1397/03/04 19:00","price":4931},{"date":"1397/03/04 19:10","price":4934},{"date":"1397/03/04 19:20","price":4930},{"date":"1397/03/04 19:30","price":4933},{"date":"1397/03/04 20:10","price":4932},{"date":"1397/03/04 20:20","price":4933}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398