کمترین: 
8482
بیشترین: 
8518
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8510
زمان: 
3/4 20:20
قیمت پوند امروز 4 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 4 خرداد 1397 , 8510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":8514},{"date":"1397/03/04 10:30","price":8511},{"date":"1397/03/04 10:40","price":8512},{"date":"1397/03/04 10:50","price":8516},{"date":"1397/03/04 11:00","price":8518},{"date":"1397/03/04 11:10","price":8515},{"date":"1397/03/04 11:20","price":8514},{"date":"1397/03/04 11:30","price":8512},{"date":"1397/03/04 11:40","price":8508},{"date":"1397/03/04 12:00","price":8510},{"date":"1397/03/04 12:20","price":8506},{"date":"1397/03/04 12:30","price":8508},{"date":"1397/03/04 12:50","price":8506},{"date":"1397/03/04 13:00","price":8504},{"date":"1397/03/04 15:30","price":8491},{"date":"1397/03/04 15:40","price":8494},{"date":"1397/03/04 16:00","price":8490},{"date":"1397/03/04 16:10","price":8495},{"date":"1397/03/04 16:20","price":8496},{"date":"1397/03/04 16:30","price":8494},{"date":"1397/03/04 16:50","price":8502},{"date":"1397/03/04 17:20","price":8507},{"date":"1397/03/04 17:30","price":8502},{"date":"1397/03/04 17:40","price":8487},{"date":"1397/03/04 17:50","price":8482},{"date":"1397/03/04 18:00","price":8483},{"date":"1397/03/04 18:10","price":8486},{"date":"1397/03/04 18:20","price":8499},{"date":"1397/03/04 18:30","price":8506},{"date":"1397/03/04 18:40","price":8508},{"date":"1397/03/04 19:00","price":8506},{"date":"1397/03/04 19:10","price":8511},{"date":"1397/03/04 19:20","price":8504},{"date":"1397/03/04 19:30","price":8508},{"date":"1397/03/04 19:40","price":8510},{"date":"1397/03/04 20:00","price":8508},{"date":"1397/03/04 20:10","price":8507},{"date":"1397/03/04 20:20","price":8510}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398