کمترین: 
7422
بیشترین: 
7450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7446
زمان: 
3/4 20:20
قیمت یورو امروز 4 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 4 خرداد 1397 , 7446 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 10:20","price":7447},{"date":"1397/03/04 10:30","price":7445},{"date":"1397/03/04 10:40","price":7446},{"date":"1397/03/04 10:50","price":7447},{"date":"1397/03/04 11:00","price":7450},{"date":"1397/03/04 11:10","price":7446},{"date":"1397/03/04 11:30","price":7440},{"date":"1397/03/04 11:50","price":7441},{"date":"1397/03/04 12:00","price":7442},{"date":"1397/03/04 12:10","price":7434},{"date":"1397/03/04 12:20","price":7429},{"date":"1397/03/04 12:30","price":7435},{"date":"1397/03/04 12:40","price":7430},{"date":"1397/03/04 12:50","price":7427},{"date":"1397/03/04 15:30","price":7430},{"date":"1397/03/04 15:40","price":7432},{"date":"1397/03/04 16:00","price":7429},{"date":"1397/03/04 16:10","price":7434},{"date":"1397/03/04 16:20","price":7435},{"date":"1397/03/04 16:30","price":7432},{"date":"1397/03/04 16:50","price":7439},{"date":"1397/03/04 17:20","price":7444},{"date":"1397/03/04 17:30","price":7442},{"date":"1397/03/04 17:40","price":7427},{"date":"1397/03/04 17:50","price":7422},{"date":"1397/03/04 18:10","price":7425},{"date":"1397/03/04 18:20","price":7437},{"date":"1397/03/04 18:30","price":7443},{"date":"1397/03/04 18:40","price":7445},{"date":"1397/03/04 19:00","price":7443},{"date":"1397/03/04 19:10","price":7448},{"date":"1397/03/04 19:20","price":7442},{"date":"1397/03/04 19:30","price":7445},{"date":"1397/03/04 19:40","price":7446},{"date":"1397/03/04 20:00","price":7445},{"date":"1397/03/04 20:10","price":7444},{"date":"1397/03/04 20:20","price":7446}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398