کمترین: 
2.922
بیشترین: 
2.958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.941
زمان: 
3/4 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 4 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 2.941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 01:00","price":2.936},{"date":"1397/03/04 01:32","price":2.933},{"date":"1397/03/04 03:00","price":2.932},{"date":"1397/03/04 03:32","price":2.933},{"date":"1397/03/04 04:00","price":2.938},{"date":"1397/03/04 04:32","price":2.936},{"date":"1397/03/04 05:00","price":2.934},{"date":"1397/03/04 05:32","price":2.933},{"date":"1397/03/04 07:00","price":2.929},{"date":"1397/03/04 09:32","price":2.927},{"date":"1397/03/04 10:00","price":2.929},{"date":"1397/03/04 11:00","price":2.928},{"date":"1397/03/04 11:32","price":2.931},{"date":"1397/03/04 12:00","price":2.93},{"date":"1397/03/04 12:32","price":2.931},{"date":"1397/03/04 13:00","price":2.933},{"date":"1397/03/04 15:32","price":2.954},{"date":"1397/03/04 16:00","price":2.95},{"date":"1397/03/04 16:32","price":2.955},{"date":"1397/03/04 17:00","price":2.958},{"date":"1397/03/04 17:32","price":2.945},{"date":"1397/03/04 18:00","price":2.949},{"date":"1397/03/04 18:32","price":2.958},{"date":"1397/03/04 19:00","price":2.946},{"date":"1397/03/04 19:32","price":2.922},{"date":"1397/03/04 20:00","price":2.937},{"date":"1397/03/04 20:32","price":2.933},{"date":"1397/03/04 21:00","price":2.935},{"date":"1397/03/04 21:32","price":2.923},{"date":"1397/03/04 22:00","price":2.926},{"date":"1397/03/04 22:32","price":2.929},{"date":"1397/03/04 23:00","price":2.939},{"date":"1397/03/04 23:32","price":2.941}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398