کمترین: 
821500
بیشترین: 
828500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
821500
زمان: 
3/4 23:45
قیمت آبشده نقدی امروز 4 خرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 821500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:55","price":828500},{"date":"1397/03/04 15:25","price":824500},{"date":"1397/03/04 16:15","price":824000},{"date":"1397/03/04 17:25","price":823500},{"date":"1397/03/04 18:05","price":826500},{"date":"1397/03/04 19:05","price":821500},{"date":"1397/03/04 20:05","price":822500},{"date":"1397/03/04 23:15","price":822000},{"date":"1397/03/04 23:25","price":822500},{"date":"1397/03/04 23:45","price":821500}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398