کمترین: 
822000
بیشترین: 
829000
قیمت تقلبی: 
822000
زمان: 
3/4 23:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 4 خرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 822000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:55","price":829000},{"date":"1397/03/04 15:25","price":825000},{"date":"1397/03/04 16:15","price":824500},{"date":"1397/03/04 17:25","price":824000},{"date":"1397/03/04 18:05","price":827000},{"date":"1397/03/04 19:05","price":822000},{"date":"1397/03/04 20:05","price":823000},{"date":"1397/03/04 23:15","price":822500},{"date":"1397/03/04 23:25","price":823000},{"date":"1397/03/04 23:45","price":822000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398