کمترین: 
822500
بیشترین: 
829500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
822500
زمان: 
3/4 23:45
قیمت آبشده جهانی امروز 4 خرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 822500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:55","price":829500},{"date":"1397/03/04 15:25","price":825500},{"date":"1397/03/04 16:15","price":825000},{"date":"1397/03/04 17:25","price":824500},{"date":"1397/03/04 18:05","price":827500},{"date":"1397/03/04 19:05","price":822500},{"date":"1397/03/04 20:05","price":823500},{"date":"1397/03/04 23:15","price":823000},{"date":"1397/03/04 23:25","price":823500},{"date":"1397/03/04 23:45","price":822500}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398