کمترین: 
2.1732
بیشترین: 
2.2359
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.179
زمان: 
3/4 23:32
قیمت بنزین امروز 4 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 خرداد 1397 , 2.179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:00","price":2.2359},{"date":"1397/03/04 00:32","price":2.2345},{"date":"1397/03/04 02:00","price":2.2335},{"date":"1397/03/04 03:00","price":2.233},{"date":"1397/03/04 03:32","price":2.234},{"date":"1397/03/04 04:00","price":2.2335},{"date":"1397/03/04 04:32","price":2.233},{"date":"1397/03/04 05:00","price":2.2332},{"date":"1397/03/04 05:32","price":2.2345},{"date":"1397/03/04 06:00","price":2.2335},{"date":"1397/03/04 06:32","price":2.232},{"date":"1397/03/04 07:00","price":2.231},{"date":"1397/03/04 07:32","price":2.2305},{"date":"1397/03/04 08:32","price":2.2315},{"date":"1397/03/04 09:32","price":2.231},{"date":"1397/03/04 10:00","price":2.2305},{"date":"1397/03/04 10:32","price":2.2295},{"date":"1397/03/04 11:00","price":2.2255},{"date":"1397/03/04 11:32","price":2.2235},{"date":"1397/03/04 12:00","price":2.2226},{"date":"1397/03/04 12:32","price":2.2239},{"date":"1397/03/04 13:00","price":2.2197},{"date":"1397/03/04 15:32","price":2.193},{"date":"1397/03/04 16:00","price":2.1917},{"date":"1397/03/04 16:32","price":2.1915},{"date":"1397/03/04 17:00","price":2.192},{"date":"1397/03/04 17:32","price":2.1915},{"date":"1397/03/04 18:00","price":2.192},{"date":"1397/03/04 18:32","price":2.1922},{"date":"1397/03/04 19:00","price":2.192},{"date":"1397/03/04 19:32","price":2.1895},{"date":"1397/03/04 20:00","price":2.1875},{"date":"1397/03/04 20:32","price":2.177},{"date":"1397/03/04 21:00","price":2.1785},{"date":"1397/03/04 21:32","price":2.1808},{"date":"1397/03/04 22:00","price":2.1732},{"date":"1397/03/04 22:32","price":2.1751},{"date":"1397/03/04 23:00","price":2.1733},{"date":"1397/03/04 23:32","price":2.179}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398