کمترین: 
677.13
بیشترین: 
696.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
678.38
زمان: 
3/4 23:32
قیمت گازوئیل امروز 4 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 678.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:00","price":696.13},{"date":"1397/03/04 00:32","price":695.88},{"date":"1397/03/04 01:00","price":695.75},{"date":"1397/03/04 01:32","price":695.5},{"date":"1397/03/04 02:00","price":695.75},{"date":"1397/03/04 05:00","price":695.88},{"date":"1397/03/04 05:32","price":696.5},{"date":"1397/03/04 06:00","price":696},{"date":"1397/03/04 06:32","price":695.88},{"date":"1397/03/04 07:00","price":695.63},{"date":"1397/03/04 07:32","price":695.5},{"date":"1397/03/04 08:32","price":695.63},{"date":"1397/03/04 09:00","price":695.38},{"date":"1397/03/04 10:00","price":694.88},{"date":"1397/03/04 11:00","price":694.13},{"date":"1397/03/04 11:32","price":693.63},{"date":"1397/03/04 12:00","price":692.88},{"date":"1397/03/04 12:32","price":693.13},{"date":"1397/03/04 13:00","price":691.13},{"date":"1397/03/04 15:32","price":683.88},{"date":"1397/03/04 16:00","price":683.63},{"date":"1397/03/04 17:32","price":682.63},{"date":"1397/03/04 18:00","price":682.38},{"date":"1397/03/04 18:32","price":682.5},{"date":"1397/03/04 19:00","price":682.63},{"date":"1397/03/04 19:32","price":681.88},{"date":"1397/03/04 20:00","price":680.38},{"date":"1397/03/04 20:32","price":678.5},{"date":"1397/03/04 21:00","price":678.63},{"date":"1397/03/04 21:32","price":679.13},{"date":"1397/03/04 22:00","price":677.13},{"date":"1397/03/04 22:32","price":677.88},{"date":"1397/03/04 23:00","price":677.63},{"date":"1397/03/04 23:32","price":678.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398