کمترین: 
2.2065
بیشترین: 
2.2677
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.21
زمان: 
3/4 23:32
قیمت نفت کوره امروز 4 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 2.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:00","price":2.2677},{"date":"1397/03/04 00:32","price":2.2664},{"date":"1397/03/04 01:00","price":2.2658},{"date":"1397/03/04 01:32","price":2.2655},{"date":"1397/03/04 02:00","price":2.2652},{"date":"1397/03/04 03:00","price":2.2667},{"date":"1397/03/04 03:32","price":2.2668},{"date":"1397/03/04 04:00","price":2.2666},{"date":"1397/03/04 04:32","price":2.2654},{"date":"1397/03/04 05:00","price":2.2657},{"date":"1397/03/04 05:32","price":2.2675},{"date":"1397/03/04 06:00","price":2.2663},{"date":"1397/03/04 06:32","price":2.2656},{"date":"1397/03/04 07:00","price":2.2641},{"date":"1397/03/04 07:32","price":2.2638},{"date":"1397/03/04 08:00","price":2.2643},{"date":"1397/03/04 08:32","price":2.2647},{"date":"1397/03/04 09:00","price":2.264},{"date":"1397/03/04 09:32","price":2.2645},{"date":"1397/03/04 10:00","price":2.2629},{"date":"1397/03/04 10:32","price":2.2625},{"date":"1397/03/04 11:00","price":2.2596},{"date":"1397/03/04 11:32","price":2.2565},{"date":"1397/03/04 12:00","price":2.2559},{"date":"1397/03/04 12:32","price":2.2568},{"date":"1397/03/04 13:00","price":2.2508},{"date":"1397/03/04 16:00","price":2.224},{"date":"1397/03/04 16:32","price":2.2266},{"date":"1397/03/04 17:00","price":2.2263},{"date":"1397/03/04 17:32","price":2.2225},{"date":"1397/03/04 18:00","price":2.2224},{"date":"1397/03/04 18:32","price":2.2229},{"date":"1397/03/04 19:00","price":2.2243},{"date":"1397/03/04 19:32","price":2.2233},{"date":"1397/03/04 20:00","price":2.2186},{"date":"1397/03/04 20:32","price":2.213},{"date":"1397/03/04 21:00","price":2.2126},{"date":"1397/03/04 21:32","price":2.2137},{"date":"1397/03/04 22:00","price":2.2065},{"date":"1397/03/04 22:32","price":2.2075},{"date":"1397/03/04 23:00","price":2.2069},{"date":"1397/03/04 23:32","price":2.21}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398