کمترین: 
76.08
بیشترین: 
78.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.38
زمان: 
3/4 23:32
قیمت نفت برنت امروز 4 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 76.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:00","price":78.84},{"date":"1397/03/04 00:32","price":78.79},{"date":"1397/03/04 01:00","price":78.75},{"date":"1397/03/04 01:32","price":78.77},{"date":"1397/03/04 02:00","price":78.81},{"date":"1397/03/04 02:32","price":78.82},{"date":"1397/03/04 05:00","price":78.72},{"date":"1397/03/04 05:32","price":78.8},{"date":"1397/03/04 06:00","price":78.78},{"date":"1397/03/04 06:32","price":78.72},{"date":"1397/03/04 07:00","price":78.68},{"date":"1397/03/04 07:32","price":78.66},{"date":"1397/03/04 08:00","price":78.65},{"date":"1397/03/04 08:32","price":78.67},{"date":"1397/03/04 09:00","price":78.66},{"date":"1397/03/04 09:32","price":78.68},{"date":"1397/03/04 10:00","price":78.65},{"date":"1397/03/04 10:32","price":78.63},{"date":"1397/03/04 11:00","price":78.53},{"date":"1397/03/04 11:32","price":78.43},{"date":"1397/03/04 12:32","price":78.4},{"date":"1397/03/04 13:00","price":78.16},{"date":"1397/03/04 15:32","price":77.1},{"date":"1397/03/04 16:00","price":77.01},{"date":"1397/03/04 16:32","price":77.04},{"date":"1397/03/04 17:00","price":76.98},{"date":"1397/03/04 17:32","price":76.84},{"date":"1397/03/04 18:00","price":77},{"date":"1397/03/04 18:32","price":76.94},{"date":"1397/03/04 19:00","price":76.91},{"date":"1397/03/04 19:32","price":76.76},{"date":"1397/03/04 20:00","price":76.62},{"date":"1397/03/04 20:32","price":76.19},{"date":"1397/03/04 21:32","price":76.25},{"date":"1397/03/04 22:00","price":76.08},{"date":"1397/03/04 22:32","price":76.22},{"date":"1397/03/04 23:00","price":76.23},{"date":"1397/03/04 23:32","price":76.38}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398