کمترین: 
67.64
بیشترین: 
70.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.8
زمان: 
3/4 23:32
قیمت نفت سبک امروز 4 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 خرداد 1397 , 67.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/04 00:00","price":70.75},{"date":"1397/03/04 00:32","price":70.7},{"date":"1397/03/04 01:00","price":70.67},{"date":"1397/03/04 02:00","price":70.66},{"date":"1397/03/04 03:00","price":70.69},{"date":"1397/03/04 03:32","price":70.78},{"date":"1397/03/04 04:00","price":70.75},{"date":"1397/03/04 04:32","price":70.72},{"date":"1397/03/04 05:00","price":70.67},{"date":"1397/03/04 05:32","price":70.72},{"date":"1397/03/04 06:00","price":70.69},{"date":"1397/03/04 06:32","price":70.66},{"date":"1397/03/04 07:00","price":70.59},{"date":"1397/03/04 08:00","price":70.62},{"date":"1397/03/04 08:32","price":70.67},{"date":"1397/03/04 09:00","price":70.64},{"date":"1397/03/04 09:32","price":70.65},{"date":"1397/03/04 10:00","price":70.61},{"date":"1397/03/04 10:32","price":70.59},{"date":"1397/03/04 11:00","price":70.48},{"date":"1397/03/04 11:32","price":70.45},{"date":"1397/03/04 12:00","price":70.42},{"date":"1397/03/04 12:32","price":70.39},{"date":"1397/03/04 13:00","price":70.28},{"date":"1397/03/04 15:32","price":69.33},{"date":"1397/03/04 16:00","price":69.38},{"date":"1397/03/04 16:32","price":69.17},{"date":"1397/03/04 17:00","price":69.06},{"date":"1397/03/04 17:32","price":68.81},{"date":"1397/03/04 18:00","price":68.83},{"date":"1397/03/04 18:32","price":68.73},{"date":"1397/03/04 19:00","price":68.69},{"date":"1397/03/04 19:32","price":68.41},{"date":"1397/03/04 20:00","price":68.22},{"date":"1397/03/04 20:32","price":67.8},{"date":"1397/03/04 21:32","price":67.72},{"date":"1397/03/04 22:00","price":67.64},{"date":"1397/03/04 22:32","price":67.72},{"date":"1397/03/04 23:32","price":67.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398