کمترین: 
890800
بیشترین: 
898700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
898700
زمان: 
3/3 21:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 3 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 898700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 11:50","price":892100},{"date":"1397/03/03 12:05","price":891200},{"date":"1397/03/03 12:20","price":893000},{"date":"1397/03/03 12:25","price":894300},{"date":"1397/03/03 12:40","price":896500},{"date":"1397/03/03 12:50","price":894300},{"date":"1397/03/03 13:10","price":893000},{"date":"1397/03/03 13:25","price":892100},{"date":"1397/03/03 14:20","price":890800},{"date":"1397/03/03 14:50","price":893000},{"date":"1397/03/03 15:35","price":892100},{"date":"1397/03/03 17:05","price":894300},{"date":"1397/03/03 18:45","price":896500},{"date":"1397/03/03 20:15","price":898700},{"date":"1397/03/03 21:05","price":896500},{"date":"1397/03/03 21:55","price":898700}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398