کمترین: 
1568
بیشترین: 
1610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1591
زمان: 
3/3 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1591 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:20","price":1598},{"date":"1397/03/03 10:40","price":1599},{"date":"1397/03/03 10:50","price":1597},{"date":"1397/03/03 11:30","price":1595},{"date":"1397/03/03 11:50","price":1604},{"date":"1397/03/03 12:20","price":1605},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1608},{"date":"1397/03/03 12:40","price":1610},{"date":"1397/03/03 12:50","price":1568},{"date":"1397/03/03 13:00","price":1586},{"date":"1397/03/03 13:10","price":1594},{"date":"1397/03/03 13:20","price":1592},{"date":"1397/03/03 13:40","price":1591},{"date":"1397/03/03 13:50","price":1592},{"date":"1397/03/03 14:00","price":1593},{"date":"1397/03/03 14:20","price":1592},{"date":"1397/03/03 14:30","price":1591},{"date":"1397/03/03 14:40","price":1592},{"date":"1397/03/03 14:50","price":1593},{"date":"1397/03/03 15:00","price":1596},{"date":"1397/03/03 15:10","price":1595},{"date":"1397/03/03 15:40","price":1594},{"date":"1397/03/03 15:50","price":1595},{"date":"1397/03/03 16:00","price":1594},{"date":"1397/03/03 16:40","price":1595},{"date":"1397/03/03 16:50","price":1593},{"date":"1397/03/03 17:20","price":1595},{"date":"1397/03/03 17:30","price":1594},{"date":"1397/03/03 17:40","price":1595},{"date":"1397/03/03 17:50","price":1594},{"date":"1397/03/03 18:40","price":1593},{"date":"1397/03/03 18:50","price":1590},{"date":"1397/03/03 19:20","price":1587},{"date":"1397/03/03 19:30","price":1589},{"date":"1397/03/03 19:40","price":1590},{"date":"1397/03/03 19:50","price":1589},{"date":"1397/03/03 20:00","price":1590},{"date":"1397/03/03 20:10","price":1589},{"date":"1397/03/03 20:20","price":1591}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398