کمترین: 
1667
بیشترین: 
1714
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1688
زمان: 
3/3 20:20
قیمت ریال عربستان امروز 3 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:20","price":1697},{"date":"1397/03/03 10:40","price":1699},{"date":"1397/03/03 10:50","price":1696},{"date":"1397/03/03 11:30","price":1694},{"date":"1397/03/03 11:40","price":1695},{"date":"1397/03/03 11:50","price":1705},{"date":"1397/03/03 12:00","price":1703},{"date":"1397/03/03 12:20","price":1705},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1709},{"date":"1397/03/03 12:40","price":1714},{"date":"1397/03/03 12:50","price":1667},{"date":"1397/03/03 13:00","price":1686},{"date":"1397/03/03 13:10","price":1694},{"date":"1397/03/03 13:20","price":1691},{"date":"1397/03/03 13:40","price":1690},{"date":"1397/03/03 14:10","price":1692},{"date":"1397/03/03 14:20","price":1690},{"date":"1397/03/03 14:50","price":1694},{"date":"1397/03/03 15:10","price":1693},{"date":"1397/03/03 15:50","price":1692},{"date":"1397/03/03 16:10","price":1693},{"date":"1397/03/03 16:40","price":1692},{"date":"1397/03/03 17:30","price":1691},{"date":"1397/03/03 17:40","price":1692},{"date":"1397/03/03 18:00","price":1690},{"date":"1397/03/03 18:10","price":1691},{"date":"1397/03/03 18:40","price":1690},{"date":"1397/03/03 18:50","price":1687},{"date":"1397/03/03 19:10","price":1686},{"date":"1397/03/03 19:30","price":1687},{"date":"1397/03/03 19:40","price":1686},{"date":"1397/03/03 20:00","price":1687},{"date":"1397/03/03 20:20","price":1688}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398