کمترین: 
4662
بیشترین: 
4785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4725
زمان: 
3/3 20:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 خرداد 1397 , 4725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":4732},{"date":"1397/03/03 10:20","price":4737},{"date":"1397/03/03 10:30","price":4736},{"date":"1397/03/03 10:40","price":4739},{"date":"1397/03/03 10:50","price":4733},{"date":"1397/03/03 11:00","price":4734},{"date":"1397/03/03 11:10","price":4732},{"date":"1397/03/03 11:30","price":4728},{"date":"1397/03/03 11:50","price":4754},{"date":"1397/03/03 12:20","price":4770},{"date":"1397/03/03 12:30","price":4777},{"date":"1397/03/03 12:40","price":4785},{"date":"1397/03/03 12:50","price":4662},{"date":"1397/03/03 13:00","price":4715},{"date":"1397/03/03 13:10","price":4737},{"date":"1397/03/03 13:20","price":4732},{"date":"1397/03/03 13:30","price":4728},{"date":"1397/03/03 13:40","price":4726},{"date":"1397/03/03 13:50","price":4727},{"date":"1397/03/03 14:00","price":4728},{"date":"1397/03/03 14:10","price":4729},{"date":"1397/03/03 14:20","price":4725},{"date":"1397/03/03 14:30","price":4723},{"date":"1397/03/03 14:40","price":4724},{"date":"1397/03/03 14:50","price":4734},{"date":"1397/03/03 15:00","price":4735},{"date":"1397/03/03 15:10","price":4733},{"date":"1397/03/03 15:20","price":4734},{"date":"1397/03/03 15:30","price":4735},{"date":"1397/03/03 15:50","price":4731},{"date":"1397/03/03 16:00","price":4729},{"date":"1397/03/03 16:10","price":4732},{"date":"1397/03/03 16:40","price":4731},{"date":"1397/03/03 16:50","price":4730},{"date":"1397/03/03 17:20","price":4732},{"date":"1397/03/03 17:30","price":4729},{"date":"1397/03/03 17:40","price":4731},{"date":"1397/03/03 18:00","price":4728},{"date":"1397/03/03 18:10","price":4726},{"date":"1397/03/03 18:20","price":4727},{"date":"1397/03/03 18:30","price":4728},{"date":"1397/03/03 18:40","price":4726},{"date":"1397/03/03 18:50","price":4717},{"date":"1397/03/03 19:00","price":4720},{"date":"1397/03/03 19:10","price":4721},{"date":"1397/03/03 19:20","price":4717},{"date":"1397/03/03 19:30","price":4718},{"date":"1397/03/03 19:50","price":4716},{"date":"1397/03/03 20:00","price":4717},{"date":"1397/03/03 20:10","price":4719},{"date":"1397/03/03 20:20","price":4725}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398