کمترین: 
773
بیشترین: 
794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
782
زمان: 
3/3 20:20
قیمت کرون نروژ امروز 3 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":786},{"date":"1397/03/03 10:40","price":787},{"date":"1397/03/03 10:50","price":786},{"date":"1397/03/03 11:30","price":785},{"date":"1397/03/03 11:50","price":789},{"date":"1397/03/03 12:20","price":791},{"date":"1397/03/03 12:30","price":793},{"date":"1397/03/03 12:40","price":794},{"date":"1397/03/03 12:50","price":773},{"date":"1397/03/03 13:00","price":782},{"date":"1397/03/03 13:10","price":786},{"date":"1397/03/03 13:20","price":785},{"date":"1397/03/03 13:30","price":784},{"date":"1397/03/03 13:50","price":785},{"date":"1397/03/03 14:10","price":784},{"date":"1397/03/03 14:50","price":785},{"date":"1397/03/03 15:00","price":786},{"date":"1397/03/03 15:30","price":785},{"date":"1397/03/03 15:50","price":784},{"date":"1397/03/03 16:40","price":785},{"date":"1397/03/03 16:50","price":784},{"date":"1397/03/03 17:20","price":785},{"date":"1397/03/03 17:30","price":784},{"date":"1397/03/03 17:40","price":785},{"date":"1397/03/03 18:00","price":784},{"date":"1397/03/03 18:20","price":783},{"date":"1397/03/03 18:40","price":782},{"date":"1397/03/03 18:50","price":781},{"date":"1397/03/03 19:00","price":782},{"date":"1397/03/03 19:30","price":780},{"date":"1397/03/03 19:40","price":781},{"date":"1397/03/03 19:50","price":780},{"date":"1397/03/03 20:00","price":782},{"date":"1397/03/03 20:10","price":781},{"date":"1397/03/03 20:20","price":782}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398