کمترین: 
983
بیشترین: 
1010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996
زمان: 
3/3 20:20
قیمت کرون دانمارک امروز 3 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":999},{"date":"1397/03/03 10:20","price":1000},{"date":"1397/03/03 10:30","price":999},{"date":"1397/03/03 10:40","price":1000},{"date":"1397/03/03 10:50","price":999},{"date":"1397/03/03 11:30","price":998},{"date":"1397/03/03 11:50","price":1003},{"date":"1397/03/03 12:00","price":1004},{"date":"1397/03/03 12:10","price":1003},{"date":"1397/03/03 12:20","price":1006},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1008},{"date":"1397/03/03 12:40","price":1010},{"date":"1397/03/03 12:50","price":983},{"date":"1397/03/03 13:00","price":996},{"date":"1397/03/03 13:10","price":1001},{"date":"1397/03/03 13:20","price":999},{"date":"1397/03/03 13:50","price":998},{"date":"1397/03/03 14:00","price":999},{"date":"1397/03/03 14:10","price":998},{"date":"1397/03/03 14:20","price":997},{"date":"1397/03/03 14:50","price":998},{"date":"1397/03/03 15:00","price":999},{"date":"1397/03/03 15:40","price":998},{"date":"1397/03/03 16:50","price":997},{"date":"1397/03/03 17:20","price":999},{"date":"1397/03/03 17:30","price":998},{"date":"1397/03/03 17:40","price":999},{"date":"1397/03/03 17:50","price":998},{"date":"1397/03/03 18:10","price":997},{"date":"1397/03/03 18:50","price":995},{"date":"1397/03/03 19:00","price":997},{"date":"1397/03/03 19:20","price":996},{"date":"1397/03/03 19:30","price":995},{"date":"1397/03/03 19:40","price":996},{"date":"1397/03/03 19:50","price":994},{"date":"1397/03/03 20:00","price":996},{"date":"1397/03/03 20:10","price":995},{"date":"1397/03/03 20:20","price":996}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398