کمترین: 
713
بیشترین: 
734
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
723
زمان: 
3/3 20:20
قیمت کرون سوئد امروز 3 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 خرداد 1397 , 723 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":725},{"date":"1397/03/03 10:20","price":726},{"date":"1397/03/03 10:50","price":725},{"date":"1397/03/03 11:50","price":729},{"date":"1397/03/03 12:00","price":728},{"date":"1397/03/03 12:10","price":729},{"date":"1397/03/03 12:20","price":731},{"date":"1397/03/03 12:30","price":732},{"date":"1397/03/03 12:40","price":734},{"date":"1397/03/03 12:50","price":713},{"date":"1397/03/03 13:00","price":722},{"date":"1397/03/03 13:10","price":726},{"date":"1397/03/03 13:20","price":725},{"date":"1397/03/03 13:50","price":726},{"date":"1397/03/03 14:10","price":725},{"date":"1397/03/03 14:50","price":727},{"date":"1397/03/03 15:10","price":726},{"date":"1397/03/03 15:20","price":727},{"date":"1397/03/03 15:30","price":726},{"date":"1397/03/03 15:50","price":725},{"date":"1397/03/03 16:40","price":726},{"date":"1397/03/03 16:50","price":725},{"date":"1397/03/03 17:20","price":726},{"date":"1397/03/03 17:50","price":725},{"date":"1397/03/03 18:40","price":724},{"date":"1397/03/03 18:50","price":722},{"date":"1397/03/03 19:00","price":724},{"date":"1397/03/03 19:20","price":723},{"date":"1397/03/03 19:30","price":721},{"date":"1397/03/03 20:00","price":723},{"date":"1397/03/03 20:10","price":722},{"date":"1397/03/03 20:20","price":723}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398