کمترین: 
4322
بیشترین: 
4437
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4380
زمان: 
3/3 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 3 خرداد 1397 , 4380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":4401},{"date":"1397/03/03 10:20","price":4406},{"date":"1397/03/03 10:30","price":4404},{"date":"1397/03/03 10:40","price":4408},{"date":"1397/03/03 10:50","price":4402},{"date":"1397/03/03 11:20","price":4401},{"date":"1397/03/03 11:30","price":4400},{"date":"1397/03/03 11:40","price":4398},{"date":"1397/03/03 11:50","price":4421},{"date":"1397/03/03 12:10","price":4420},{"date":"1397/03/03 12:20","price":4425},{"date":"1397/03/03 12:30","price":4430},{"date":"1397/03/03 12:40","price":4437},{"date":"1397/03/03 12:50","price":4322},{"date":"1397/03/03 13:00","price":4373},{"date":"1397/03/03 13:10","price":4395},{"date":"1397/03/03 13:20","price":4386},{"date":"1397/03/03 13:50","price":4385},{"date":"1397/03/03 14:00","price":4387},{"date":"1397/03/03 14:10","price":4386},{"date":"1397/03/03 14:20","price":4383},{"date":"1397/03/03 14:30","price":4382},{"date":"1397/03/03 14:50","price":4386},{"date":"1397/03/03 15:00","price":4392},{"date":"1397/03/03 15:10","price":4390},{"date":"1397/03/03 15:20","price":4392},{"date":"1397/03/03 15:30","price":4393},{"date":"1397/03/03 15:40","price":4391},{"date":"1397/03/03 15:50","price":4388},{"date":"1397/03/03 16:10","price":4392},{"date":"1397/03/03 16:40","price":4391},{"date":"1397/03/03 16:50","price":4390},{"date":"1397/03/03 17:20","price":4391},{"date":"1397/03/03 17:30","price":4389},{"date":"1397/03/03 17:40","price":4390},{"date":"1397/03/03 18:00","price":4392},{"date":"1397/03/03 18:10","price":4388},{"date":"1397/03/03 18:20","price":4391},{"date":"1397/03/03 18:40","price":4389},{"date":"1397/03/03 18:50","price":4382},{"date":"1397/03/03 19:00","price":4384},{"date":"1397/03/03 19:10","price":4383},{"date":"1397/03/03 19:20","price":4381},{"date":"1397/03/03 19:30","price":4377},{"date":"1397/03/03 19:40","price":4381},{"date":"1397/03/03 19:50","price":4378},{"date":"1397/03/03 20:00","price":4376},{"date":"1397/03/03 20:20","price":4380}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398