کمترین: 
4723
بیشترین: 
4850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4790
زمان: 
3/3 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 3 خرداد 1397 , 4790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":4806},{"date":"1397/03/03 10:20","price":4812},{"date":"1397/03/03 10:30","price":4811},{"date":"1397/03/03 10:40","price":4813},{"date":"1397/03/03 10:50","price":4808},{"date":"1397/03/03 11:10","price":4807},{"date":"1397/03/03 11:30","price":4805},{"date":"1397/03/03 11:40","price":4803},{"date":"1397/03/03 11:50","price":4828},{"date":"1397/03/03 12:00","price":4831},{"date":"1397/03/03 12:10","price":4828},{"date":"1397/03/03 12:20","price":4837},{"date":"1397/03/03 12:30","price":4845},{"date":"1397/03/03 12:40","price":4850},{"date":"1397/03/03 12:50","price":4723},{"date":"1397/03/03 13:00","price":4781},{"date":"1397/03/03 13:10","price":4805},{"date":"1397/03/03 13:20","price":4801},{"date":"1397/03/03 13:30","price":4795},{"date":"1397/03/03 13:40","price":4792},{"date":"1397/03/03 14:00","price":4794},{"date":"1397/03/03 14:20","price":4791},{"date":"1397/03/03 14:30","price":4787},{"date":"1397/03/03 14:40","price":4789},{"date":"1397/03/03 14:50","price":4793},{"date":"1397/03/03 15:00","price":4799},{"date":"1397/03/03 15:20","price":4798},{"date":"1397/03/03 15:30","price":4800},{"date":"1397/03/03 15:40","price":4797},{"date":"1397/03/03 15:50","price":4795},{"date":"1397/03/03 16:00","price":4794},{"date":"1397/03/03 16:10","price":4796},{"date":"1397/03/03 16:40","price":4794},{"date":"1397/03/03 16:50","price":4793},{"date":"1397/03/03 17:20","price":4797},{"date":"1397/03/03 17:30","price":4798},{"date":"1397/03/03 17:40","price":4796},{"date":"1397/03/03 18:00","price":4794},{"date":"1397/03/03 18:10","price":4792},{"date":"1397/03/03 18:20","price":4796},{"date":"1397/03/03 18:30","price":4798},{"date":"1397/03/03 18:40","price":4794},{"date":"1397/03/03 18:50","price":4785},{"date":"1397/03/03 19:00","price":4788},{"date":"1397/03/03 19:10","price":4789},{"date":"1397/03/03 19:20","price":4784},{"date":"1397/03/03 19:30","price":4783},{"date":"1397/03/03 19:40","price":4784},{"date":"1397/03/03 20:00","price":4783},{"date":"1397/03/03 20:10","price":4786},{"date":"1397/03/03 20:20","price":4790}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398