کمترین: 
4860
بیشترین: 
4992
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4909
زمان: 
3/3 20:20
قیمت دلار کانادا امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 خرداد 1397 , 4909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":4949},{"date":"1397/03/03 10:20","price":4955},{"date":"1397/03/03 10:30","price":4953},{"date":"1397/03/03 10:40","price":4956},{"date":"1397/03/03 10:50","price":4951},{"date":"1397/03/03 11:10","price":4950},{"date":"1397/03/03 11:30","price":4948},{"date":"1397/03/03 11:40","price":4946},{"date":"1397/03/03 11:50","price":4972},{"date":"1397/03/03 12:00","price":4974},{"date":"1397/03/03 12:10","price":4971},{"date":"1397/03/03 12:20","price":4978},{"date":"1397/03/03 12:30","price":4985},{"date":"1397/03/03 12:40","price":4992},{"date":"1397/03/03 12:50","price":4860},{"date":"1397/03/03 13:00","price":4918},{"date":"1397/03/03 13:10","price":4941},{"date":"1397/03/03 13:20","price":4938},{"date":"1397/03/03 13:30","price":4932},{"date":"1397/03/03 13:40","price":4934},{"date":"1397/03/03 13:50","price":4929},{"date":"1397/03/03 14:00","price":4931},{"date":"1397/03/03 14:10","price":4932},{"date":"1397/03/03 14:20","price":4926},{"date":"1397/03/03 14:40","price":4928},{"date":"1397/03/03 14:50","price":4933},{"date":"1397/03/03 15:00","price":4937},{"date":"1397/03/03 15:10","price":4938},{"date":"1397/03/03 15:20","price":4939},{"date":"1397/03/03 15:30","price":4940},{"date":"1397/03/03 15:40","price":4934},{"date":"1397/03/03 15:50","price":4933},{"date":"1397/03/03 16:00","price":4930},{"date":"1397/03/03 16:50","price":4924},{"date":"1397/03/03 17:20","price":4923},{"date":"1397/03/03 17:30","price":4918},{"date":"1397/03/03 17:40","price":4923},{"date":"1397/03/03 18:00","price":4922},{"date":"1397/03/03 18:10","price":4915},{"date":"1397/03/03 18:20","price":4911},{"date":"1397/03/03 18:30","price":4916},{"date":"1397/03/03 18:40","price":4912},{"date":"1397/03/03 18:50","price":4900},{"date":"1397/03/03 19:00","price":4904},{"date":"1397/03/03 19:20","price":4899},{"date":"1397/03/03 19:30","price":4901},{"date":"1397/03/03 19:40","price":4903},{"date":"1397/03/03 19:50","price":4902},{"date":"1397/03/03 20:00","price":4903},{"date":"1397/03/03 20:10","price":4905},{"date":"1397/03/03 20:20","price":4909}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398