کمترین: 
1320
بیشترین: 
1406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1333
زمان: 
3/3 20:20
قیمت لیر ترکیه امروز 3 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1333 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":1398},{"date":"1397/03/03 10:20","price":1399},{"date":"1397/03/03 10:40","price":1400},{"date":"1397/03/03 10:50","price":1398},{"date":"1397/03/03 11:30","price":1397},{"date":"1397/03/03 11:50","price":1406},{"date":"1397/03/03 12:00","price":1403},{"date":"1397/03/03 12:10","price":1404},{"date":"1397/03/03 12:20","price":1375},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1373},{"date":"1397/03/03 12:40","price":1371},{"date":"1397/03/03 12:50","price":1332},{"date":"1397/03/03 13:00","price":1347},{"date":"1397/03/03 13:10","price":1361},{"date":"1397/03/03 13:20","price":1353},{"date":"1397/03/03 13:40","price":1351},{"date":"1397/03/03 13:50","price":1350},{"date":"1397/03/03 14:00","price":1352},{"date":"1397/03/03 14:20","price":1351},{"date":"1397/03/03 14:40","price":1356},{"date":"1397/03/03 14:50","price":1357},{"date":"1397/03/03 15:10","price":1356},{"date":"1397/03/03 15:20","price":1357},{"date":"1397/03/03 15:30","price":1356},{"date":"1397/03/03 15:40","price":1351},{"date":"1397/03/03 15:50","price":1345},{"date":"1397/03/03 16:00","price":1339},{"date":"1397/03/03 16:10","price":1337},{"date":"1397/03/03 16:40","price":1339},{"date":"1397/03/03 16:50","price":1328},{"date":"1397/03/03 17:20","price":1330},{"date":"1397/03/03 17:30","price":1333},{"date":"1397/03/03 17:40","price":1330},{"date":"1397/03/03 17:50","price":1333},{"date":"1397/03/03 18:00","price":1330},{"date":"1397/03/03 18:10","price":1329},{"date":"1397/03/03 18:20","price":1334},{"date":"1397/03/03 18:30","price":1338},{"date":"1397/03/03 18:40","price":1334},{"date":"1397/03/03 18:50","price":1329},{"date":"1397/03/03 19:00","price":1333},{"date":"1397/03/03 19:10","price":1332},{"date":"1397/03/03 19:20","price":1325},{"date":"1397/03/03 19:30","price":1323},{"date":"1397/03/03 19:40","price":1322},{"date":"1397/03/03 19:50","price":1320},{"date":"1397/03/03 20:00","price":1321},{"date":"1397/03/03 20:20","price":1333}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398