کمترین: 
1691
بیشترین: 
1737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1713
زمان: 
3/3 20:20
قیمت درهم امارات امروز 3 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 1713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 10:10","price":1720},{"date":"1397/03/03 10:20","price":1722},{"date":"1397/03/03 10:50","price":1721},{"date":"1397/03/03 11:10","price":1720},{"date":"1397/03/03 11:30","price":1719},{"date":"1397/03/03 11:50","price":1728},{"date":"1397/03/03 12:00","price":1729},{"date":"1397/03/03 12:10","price":1728},{"date":"1397/03/03 12:20","price":1730},{"date":"1397/03/03 12:30","price":1734},{"date":"1397/03/03 12:40","price":1737},{"date":"1397/03/03 12:50","price":1691},{"date":"1397/03/03 13:00","price":1710},{"date":"1397/03/03 13:10","price":1719},{"date":"1397/03/03 13:20","price":1718},{"date":"1397/03/03 13:30","price":1716},{"date":"1397/03/03 13:40","price":1715},{"date":"1397/03/03 14:00","price":1716},{"date":"1397/03/03 14:20","price":1715},{"date":"1397/03/03 14:50","price":1716},{"date":"1397/03/03 15:00","price":1719},{"date":"1397/03/03 15:10","price":1718},{"date":"1397/03/03 15:50","price":1717},{"date":"1397/03/03 17:30","price":1716},{"date":"1397/03/03 17:40","price":1717},{"date":"1397/03/03 17:50","price":1716},{"date":"1397/03/03 18:10","price":1715},{"date":"1397/03/03 18:40","price":1716},{"date":"1397/03/03 18:50","price":1712},{"date":"1397/03/03 19:00","price":1711},{"date":"1397/03/03 19:20","price":1710},{"date":"1397/03/03 19:30","price":1711},{"date":"1397/03/03 19:40","price":1712},{"date":"1397/03/03 19:50","price":1711},{"date":"1397/03/03 20:00","price":1712},{"date":"1397/03/03 20:20","price":1713}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399