کمترین: 
2.907
بیشترین: 
2.938
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.938
زمان: 
3/3 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 3 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 2.938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":2.917},{"date":"1397/03/03 00:32","price":2.922},{"date":"1397/03/03 01:00","price":2.923},{"date":"1397/03/03 01:32","price":2.925},{"date":"1397/03/03 03:00","price":2.921},{"date":"1397/03/03 04:32","price":2.918},{"date":"1397/03/03 05:32","price":2.917},{"date":"1397/03/03 07:00","price":2.92},{"date":"1397/03/03 07:32","price":2.918},{"date":"1397/03/03 08:00","price":2.921},{"date":"1397/03/03 08:32","price":2.925},{"date":"1397/03/03 09:00","price":2.921},{"date":"1397/03/03 09:32","price":2.919},{"date":"1397/03/03 10:00","price":2.92},{"date":"1397/03/03 10:32","price":2.922},{"date":"1397/03/03 11:00","price":2.917},{"date":"1397/03/03 11:32","price":2.92},{"date":"1397/03/03 12:00","price":2.921},{"date":"1397/03/03 12:32","price":2.925},{"date":"1397/03/03 13:00","price":2.927},{"date":"1397/03/03 13:32","price":2.924},{"date":"1397/03/03 14:08","price":2.922},{"date":"1397/03/03 14:32","price":2.921},{"date":"1397/03/03 15:00","price":2.923},{"date":"1397/03/03 15:32","price":2.921},{"date":"1397/03/03 16:00","price":2.917},{"date":"1397/03/03 16:32","price":2.914},{"date":"1397/03/03 17:08","price":2.907},{"date":"1397/03/03 17:32","price":2.915},{"date":"1397/03/03 18:32","price":2.913},{"date":"1397/03/03 19:32","price":2.935},{"date":"1397/03/03 20:00","price":2.933},{"date":"1397/03/03 20:32","price":2.931},{"date":"1397/03/03 21:00","price":2.934},{"date":"1397/03/03 21:32","price":2.929},{"date":"1397/03/03 22:00","price":2.933},{"date":"1397/03/03 22:32","price":2.934},{"date":"1397/03/03 23:00","price":2.936},{"date":"1397/03/03 23:32","price":2.938}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398