کمترین: 
2.2351
بیشترین: 
2.2615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2351
زمان: 
3/3 23:32
قیمت بنزین امروز 3 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 2.2351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":2.2575},{"date":"1397/03/03 00:32","price":2.255},{"date":"1397/03/03 01:00","price":2.2565},{"date":"1397/03/03 01:32","price":2.256},{"date":"1397/03/03 03:00","price":2.2595},{"date":"1397/03/03 03:32","price":2.2605},{"date":"1397/03/03 04:00","price":2.2615},{"date":"1397/03/03 04:32","price":2.2585},{"date":"1397/03/03 05:00","price":2.2565},{"date":"1397/03/03 05:32","price":2.2575},{"date":"1397/03/03 06:00","price":2.2557},{"date":"1397/03/03 06:32","price":2.2515},{"date":"1397/03/03 07:32","price":2.2525},{"date":"1397/03/03 08:32","price":2.252},{"date":"1397/03/03 09:00","price":2.2515},{"date":"1397/03/03 09:32","price":2.2495},{"date":"1397/03/03 10:32","price":2.2494},{"date":"1397/03/03 11:00","price":2.2505},{"date":"1397/03/03 11:32","price":2.2515},{"date":"1397/03/03 12:00","price":2.2519},{"date":"1397/03/03 12:32","price":2.2525},{"date":"1397/03/03 13:00","price":2.2536},{"date":"1397/03/03 13:32","price":2.247},{"date":"1397/03/03 14:08","price":2.248},{"date":"1397/03/03 14:32","price":2.2435},{"date":"1397/03/03 15:00","price":2.2455},{"date":"1397/03/03 15:32","price":2.2485},{"date":"1397/03/03 16:00","price":2.2405},{"date":"1397/03/03 16:32","price":2.242},{"date":"1397/03/03 17:08","price":2.2409},{"date":"1397/03/03 17:32","price":2.2407},{"date":"1397/03/03 18:00","price":2.2373},{"date":"1397/03/03 18:32","price":2.2381},{"date":"1397/03/03 19:00","price":2.2445},{"date":"1397/03/03 19:32","price":2.245},{"date":"1397/03/03 20:00","price":2.247},{"date":"1397/03/03 20:32","price":2.2415},{"date":"1397/03/03 21:00","price":2.2458},{"date":"1397/03/03 21:32","price":2.2435},{"date":"1397/03/03 22:00","price":2.2455},{"date":"1397/03/03 22:32","price":2.2465},{"date":"1397/03/03 23:00","price":2.2412},{"date":"1397/03/03 23:32","price":2.2351}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398