کمترین: 
2.2671
بیشترین: 
2.2914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2671
زمان: 
3/3 23:32
قیمت نفت کوره امروز 3 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 2.2671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":2.2872},{"date":"1397/03/03 00:32","price":2.2862},{"date":"1397/03/03 01:00","price":2.2872},{"date":"1397/03/03 01:32","price":2.2873},{"date":"1397/03/03 02:00","price":2.2875},{"date":"1397/03/03 03:00","price":2.2896},{"date":"1397/03/03 03:32","price":2.2908},{"date":"1397/03/03 04:00","price":2.2914},{"date":"1397/03/03 04:32","price":2.2897},{"date":"1397/03/03 05:00","price":2.287},{"date":"1397/03/03 05:32","price":2.2879},{"date":"1397/03/03 06:00","price":2.2867},{"date":"1397/03/03 06:32","price":2.2829},{"date":"1397/03/03 07:00","price":2.2831},{"date":"1397/03/03 07:32","price":2.2832},{"date":"1397/03/03 08:00","price":2.283},{"date":"1397/03/03 08:32","price":2.2831},{"date":"1397/03/03 09:00","price":2.2825},{"date":"1397/03/03 09:32","price":2.2808},{"date":"1397/03/03 10:00","price":2.281},{"date":"1397/03/03 10:32","price":2.2802},{"date":"1397/03/03 11:00","price":2.2815},{"date":"1397/03/03 11:32","price":2.2828},{"date":"1397/03/03 12:00","price":2.2834},{"date":"1397/03/03 12:32","price":2.283},{"date":"1397/03/03 13:00","price":2.2804},{"date":"1397/03/03 13:32","price":2.2758},{"date":"1397/03/03 14:08","price":2.2772},{"date":"1397/03/03 14:32","price":2.2748},{"date":"1397/03/03 15:00","price":2.2778},{"date":"1397/03/03 15:32","price":2.2783},{"date":"1397/03/03 16:00","price":2.2733},{"date":"1397/03/03 16:32","price":2.2708},{"date":"1397/03/03 17:08","price":2.2729},{"date":"1397/03/03 17:32","price":2.2722},{"date":"1397/03/03 18:00","price":2.2728},{"date":"1397/03/03 18:32","price":2.2715},{"date":"1397/03/03 19:00","price":2.2794},{"date":"1397/03/03 19:32","price":2.2749},{"date":"1397/03/03 20:00","price":2.2747},{"date":"1397/03/03 20:32","price":2.2746},{"date":"1397/03/03 21:00","price":2.2773},{"date":"1397/03/03 21:32","price":2.276},{"date":"1397/03/03 22:00","price":2.2751},{"date":"1397/03/03 22:32","price":2.2758},{"date":"1397/03/03 23:00","price":2.2687},{"date":"1397/03/03 23:32","price":2.2671}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398