کمترین: 
78.71
بیشترین: 
79.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.85
زمان: 
3/3 23:32
قیمت نفت برنت امروز 3 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 78.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":79.65},{"date":"1397/03/03 00:32","price":79.62},{"date":"1397/03/03 01:00","price":79.68},{"date":"1397/03/03 01:32","price":79.71},{"date":"1397/03/03 02:00","price":79.73},{"date":"1397/03/03 02:32","price":79.72},{"date":"1397/03/03 03:00","price":79.69},{"date":"1397/03/03 05:00","price":79.65},{"date":"1397/03/03 05:32","price":79.69},{"date":"1397/03/03 06:00","price":79.62},{"date":"1397/03/03 06:32","price":79.47},{"date":"1397/03/03 07:00","price":79.5},{"date":"1397/03/03 07:32","price":79.53},{"date":"1397/03/03 08:00","price":79.56},{"date":"1397/03/03 08:32","price":79.53},{"date":"1397/03/03 09:32","price":79.44},{"date":"1397/03/03 10:00","price":79.46},{"date":"1397/03/03 10:32","price":79.44},{"date":"1397/03/03 11:00","price":79.47},{"date":"1397/03/03 11:32","price":79.54},{"date":"1397/03/03 12:32","price":79.47},{"date":"1397/03/03 13:00","price":79.5},{"date":"1397/03/03 13:32","price":79.18},{"date":"1397/03/03 14:08","price":79.22},{"date":"1397/03/03 14:32","price":79},{"date":"1397/03/03 15:00","price":79.09},{"date":"1397/03/03 15:32","price":79.19},{"date":"1397/03/03 16:00","price":78.87},{"date":"1397/03/03 16:32","price":78.9},{"date":"1397/03/03 17:08","price":78.84},{"date":"1397/03/03 17:32","price":78.78},{"date":"1397/03/03 18:00","price":78.71},{"date":"1397/03/03 18:32","price":78.79},{"date":"1397/03/03 19:00","price":79.1},{"date":"1397/03/03 19:32","price":79.07},{"date":"1397/03/03 20:00","price":79.19},{"date":"1397/03/03 20:32","price":79.12},{"date":"1397/03/03 21:00","price":79.27},{"date":"1397/03/03 21:32","price":79.2},{"date":"1397/03/03 22:00","price":79.25},{"date":"1397/03/03 22:32","price":79.09},{"date":"1397/03/03 23:00","price":78.84},{"date":"1397/03/03 23:32","price":78.85}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398