کمترین: 
70.72
بیشترین: 
71.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.77
زمان: 
3/3 23:32
قیمت نفت سبک امروز 3 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 70.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":71.69},{"date":"1397/03/03 00:32","price":71.72},{"date":"1397/03/03 01:00","price":71.73},{"date":"1397/03/03 01:32","price":71.83},{"date":"1397/03/03 02:00","price":71.84},{"date":"1397/03/03 03:32","price":71.9},{"date":"1397/03/03 04:00","price":71.87},{"date":"1397/03/03 04:32","price":71.83},{"date":"1397/03/03 05:00","price":71.72},{"date":"1397/03/03 05:32","price":71.77},{"date":"1397/03/03 06:00","price":71.72},{"date":"1397/03/03 06:32","price":71.63},{"date":"1397/03/03 07:00","price":71.66},{"date":"1397/03/03 07:32","price":71.68},{"date":"1397/03/03 08:00","price":71.66},{"date":"1397/03/03 08:32","price":71.65},{"date":"1397/03/03 09:32","price":71.58},{"date":"1397/03/03 10:32","price":71.55},{"date":"1397/03/03 11:00","price":71.61},{"date":"1397/03/03 11:32","price":71.67},{"date":"1397/03/03 12:32","price":71.59},{"date":"1397/03/03 13:00","price":71.58},{"date":"1397/03/03 13:32","price":71.44},{"date":"1397/03/03 14:08","price":71.41},{"date":"1397/03/03 14:32","price":71.33},{"date":"1397/03/03 15:00","price":71.36},{"date":"1397/03/03 15:32","price":71.39},{"date":"1397/03/03 16:00","price":70.95},{"date":"1397/03/03 16:32","price":71},{"date":"1397/03/03 17:32","price":70.92},{"date":"1397/03/03 18:00","price":70.78},{"date":"1397/03/03 18:32","price":70.72},{"date":"1397/03/03 19:00","price":71.08},{"date":"1397/03/03 19:32","price":71.09},{"date":"1397/03/03 20:00","price":71.17},{"date":"1397/03/03 20:32","price":71.05},{"date":"1397/03/03 21:00","price":71.11},{"date":"1397/03/03 21:32","price":71.03},{"date":"1397/03/03 22:00","price":71.14},{"date":"1397/03/03 22:32","price":71.02},{"date":"1397/03/03 23:00","price":70.73},{"date":"1397/03/03 23:32","price":70.77}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398