کمترین: 
882000
بیشترین: 
890800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
886400
زمان: 
3/2 21:30
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 2 خرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 886400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 12:05","price":883300},{"date":"1397/03/02 12:15","price":882000},{"date":"1397/03/02 12:35","price":883300},{"date":"1397/03/02 12:45","price":885500},{"date":"1397/03/02 12:55","price":889900},{"date":"1397/03/02 13:05","price":890800},{"date":"1397/03/02 13:15","price":887700},{"date":"1397/03/02 13:35","price":889000},{"date":"1397/03/02 13:45","price":887700},{"date":"1397/03/02 14:10","price":889000},{"date":"1397/03/02 14:25","price":887700},{"date":"1397/03/02 14:35","price":889000},{"date":"1397/03/02 14:40","price":887700},{"date":"1397/03/02 14:50","price":889000},{"date":"1397/03/02 14:55","price":889900},{"date":"1397/03/02 15:20","price":889000},{"date":"1397/03/02 15:35","price":888600},{"date":"1397/03/02 15:40","price":887700},{"date":"1397/03/02 15:45","price":889900},{"date":"1397/03/02 15:50","price":887700},{"date":"1397/03/02 16:00","price":885500},{"date":"1397/03/02 16:45","price":887700},{"date":"1397/03/02 17:55","price":886800},{"date":"1397/03/02 18:30","price":885900},{"date":"1397/03/02 18:40","price":885500},{"date":"1397/03/02 21:05","price":886400},{"date":"1397/03/02 21:25","price":885500},{"date":"1397/03/02 21:30","price":886400}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398